Oferujemy na sprzedaż działki pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni 10 – 12 arów.

Od lat wspieramy indywidualne budownictwo na zielonych terenach miejskich, jesteśmy żarliwymi orędownikami życia blisko natury w nieskażonych, cichych osiedlach. Szczególnie w czasie pandemii Covid -19 posiadanie własnego, oddzielnego miejsca do bezpiecznego życia w rodzinie jest takie ważne. W związku z tym wyszliśmy z inicjatywą specjalnej oferty dla rodzin które poważnie myślą o przyszłości, dla tych przezornych którzy przewidują inflację i zawirowania finansowe – lokowanie oszczędności w działki budowlane w takich czasach wydaje się uzasadnioną i dobrą inwestycją.

Bezpieczne życie we własnym domu

Oferta specjalna – 5800 zł  za ar działki budowlanej *


Cena pojedynczej działki 10 arowej – to 58000,00 zł za działkę 1000 m2

(58 zł/m2).

zobacz mapkę osiedla


Uwaga – oferta ograniczona do pozostałych do sprzedaży działek


Dużym walorem naszej oferty jest lokalizacja  w bliskim sąsiedztwie istniejącego już osiedla domków jednorodzinnych – jest to idealne miejsce dla osób chcących zamieszkać w Namysłowie, lecz ceniących życie w spokojnej okolicy i z dala od miejskiego hałasu. Ładne otoczenie wśród terenów zielonych pozwala na połączenie zalet lokalizacji miejskiej z podmiejską – łatwa i szybka komunikacja, dobre połączenie z centrum Namysłowa a zarazem jest to spokojne, zielone miejsce idealne do codziennego życia, wypoczynku i wychowywania dzieci.


Mapka geodezyjna terenu pod osiedle domków „Osiedle Zielony Raj” Namysłów


Lokalizacja Osiedla Zielony Raj w Namysłowie


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje dot. planu zagospodarowania przestrzennego:

PRZEZNACZENIE teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3.1 zabudowa dopuszczona
budynki do czterech mieszkań
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
4.1 zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych
4.2 zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych
5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
5.2 zakaz odprowadzania ścieków, z wyłączeniem wód opadowych lub roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni, bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych
5.3 nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleń
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
6.1 wyznacza się zabytek archeologiczny nr 54, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed przystąpieniem do robót
ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia
konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.1 nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu
7.2 powierzchnia zabudowy: nie więcej niŜ 30% powierzchni działki
7.3 powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niŜ 50% powierzchni działki
7.4 wysokość budynków:
a) mieszkalnych: nie więcej niŜ 12 m b) garaŜowych i gospodarczych: nie więcej niŜ 6 m
7.5 liczba kondygnacji: nie więcej niŜ 3, w tym poddasze uŜytkowe
7.6 geometria dachu: dwu lub czterospadowy
7.7 pokrycie dachu budynków mieszkalnych: dachówka, blacha (z wyłączeniem blachy trapezowej)
7.8 forma zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, atrialna
8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
8.1 tereny E.44MN, E.45MN połoŜone są w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu
9. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
9.1 powierzchnia działki:
a) dla zabudowy szeregowej, atrialnej: nie mniej niŜ 600 m2
b) dla zabudowy bliźniaczej: nie mniej niŜ 800 m2
c) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniej niŜ 1000 m2
170
10. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
10.1 komunikacja:
a) obsługa komunikacyjna: z przyległych dróg z wyłączeniem drogi E.1KDZ
b) ilość miejsc parkingowych: nie mniej niŜ 2 na 1 budynek mieszkalny, przy czym dla budynków do czterech mieszkań nie mniej niŜ 1
na 1 mieszkanie
10.2 infrastruktura techniczna:
a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej
b) odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym dla terenów E.42MN, E.43MN, E.44MN tymczasowo,
do czasu realizacji tej sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych
c) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej
d) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku
e) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
f) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła
g) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej
11. STAWKA PROCENTOWA 15%